Photo Credit: Yaakov Lederman/Flash 90
Vizhnitz-Kosov Tu B'Shvat Seder

Photos from 2016:

Stropkov Tu B'Shvat Seder
Stropkov Tu B’Shvat Seder
Zvhil Tu B'Shvat Seder
Zvhil Tu B’Shvat Seder
Spinka Kahana Tu B'Shvat Seder
Spinka Kahana Tu B’Shvat Seder
Hug Hatam Sofer Tu B'Shvat Seder
Hug Hatam Sofer Tu B’Shvat Seder
Deyzh Tu B'Shvat Seder
Deyzh Tu B’Shvat Seder
Advertisement