Photo Credit: Yaakov Lederman/Flash 90
Vizhnitz-Kosov Tu B'Shvat Seder

Photos from 2016:

Stropkov Tu B’Shvat Seder
Zvhil Tu B’Shvat Seder
Spinka Kahana Tu B’Shvat Seder
Hug Hatam Sofer Tu B’Shvat Seder
Deyzh Tu B’Shvat Seder
Advertisement